Przejdź do treści

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

NZOZ Neuro-Med

RODO

Dla danych pozyskanych bezpośrednio od pacjentów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Neuro-Med”
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a 47-400 Racibórz
25-05-2018r., Racibórz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urszula Raczyńska z siedzibą w Rudy, ul. Rogera 10, osoba do kontaktu Urszula Raczyńska, Kierownik Zakładu
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Neurom-Med”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a, 47-400 Racibórz oraz osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1.
  5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  6. posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Szanowni Pacjenci


PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI MAJĄ PACJENCI NA TERENIE ZAKŁADU.

Godziny przyjęć mogą ulec zmianie, z powodów medycznych lekarz może przesunąć kolejność przyjęć.

Za niedogodności przepraszamy,

Zespół NEURO-MED